Webbplatsens överlägg

Böcker

Leif Kullman & Lisa Öberg, 2023

ISBN: 9789175691275

ISBN (e-bok): 9789180803502

Pris: 400 SEK

Träd och andra organismer som lever på gränsen till sin förmåga, reagerar snabbt på klimatförändringar. Fjällens trädgränser är därför tydliga och bra indikatorer på att klimatet ändras. I text och bild vill vi här ge läsaren kunskap och förståelse för hur trädgränsen har varierat över tid samt dess relation till klimatet. Vi presenterar även nya rön och spännande upptäckter om fjällens trädgränser under de första isfria årtusendena, efter den senaste istiden. Detta ger oss perspektiv på de klimatrelaterade förändringar som sker i fjällen i dag. Innehållet baseras på robusta empiriska data, förankrade i internationell vetenskaplig litteratur.

Levande fjäll i ett föränderligt klimat

Leif Kullman & Lisa Öberg, 2020

ISBN: 9789179696399

ISBN: (e-bok)

Pris: 350 SEK

Klimatet i nordliga och fjällnära områden har ändrats markant under de senaste 100 åren. Efter en flerhundraårig köldepok, Lilla Istiden, har alla årstider blivit varmare. Allra tydligast ser vi detta som förändringar i fjälltrakternas naturförhållanden: glaciärerna smälter, permafrosten tinar, perioden med snötäcke förkortas och marken blir torrare. Samtidigt stiger trädgränserna och fjällfloran berikas med nya, uppvandrande skogsarter. Om allt detta och mer därtill, berättas i ord tillsammans med ett rikligt bildmaterial. För möjlighet till fördjupning finns en förteckning med litteraturreferenser.


Fjällens granar – tidiga invandrare och enastående överlevare

Leif Kullman & Lisa Öberg, 2019

ISBN: 9789176995433

ISBN 9789178513284 (e-bok)

Pris: 350 SEK

Boken behandlar de allra översta granarna, på gränsen mot fjällbjörkskog, kalfjäll och tundra. Fjällnära granar uppvisar en fascinerande formvariation, som avspeglar ett kärvt växtklimat och dess variationer över tiden. De kan därför fungera som biologiska indikatorer på ändrat klimat. Granens historia i fjällnära trakter, allt sedan istidens slut, har på senare tid kommit i nytt och förklarat ljus, tack vare nya forskningsmetoder. Genom fynd av vedrester som har daterats med kol 14-metodik, vet vi nu att granen var ett av de första trädslagen att visa sig på höga, tidigt isfria fjälltoppar, redan strax efter den senaste istidens kulmination för drygt 13 000 år sedan. Kanske växte granar rent av på isfria områden under delar av istiden. Vi finner än i dag levande granar som är drygt 9 500 år gamla i högfjällen. De vederlägger därmed en tidigare allmän uppfattning om granen som ett av de sista invandrade träden i norra Skandinavien. Det varmare klimatet under de senaste hundra åren har flyttat granens alpina trädgräns till en nivå som är maximalt 245 meter högre än i början av 1900-talet. Om allt detta och mycket annat berättar vi i boken, som är rikligt illustrerad med pedagogiska foton i färg.


Smältande glaciärer – forna tiders klimat, träd och skogar

Leif Kullman & Lisa Öberg, 2019

ISBN: 9789178510405

ISBN: 9789178513673 (e-bok)

Pris: 380 SEK

Glaciärer uppfattas ofta som symboler för fjällnaturens ursprunglighet och stabilitet. Faktum är dock att de flesta av våra 250-300 svenska glaciärer, är relativt sentida företeelser. De började bildas i större skala för omkring 4000 år sedan, när klimatet blev svalare och mer nederbördsrikt. Dessförinnan hade vi under 6000-7000 år ett varmare och i många avseenden gynnsammare klimat, vilket visas av att glaciärerna i många fall har föregåtts av träd och skogsbestånd bestående av fjällbjörk, tall, gran, sibirisk lärk, rönn, gråal och asp. Rester av dessa träd (stammar, grenar, rötter, etc.) spolas i dag fram vid fronten av många smältande glaciärer, ofta högt ovanför (600-700 meter) dagens trädgränser. Dessa megafossil har helt ändrat den gamla bilden av fjällens vegetationshistoria.


Fjällens tallar – 10000 års klimathistoria

Leif Kullman & Lisa Öberg, 2018

ISBN:  9789177855545

ISBN: 9789178517282 (e-bok)

Pris: 350 SEK

Tallen – i mångas ögon vårt vackraste och mest vördnadsbjudande trädslag – utgör själva sinnebilden för nordisk natur och är dessutom ryggraden i vår ekonomi. Häri ligger också fröet till en konflikt mellan bevarande och exploatering. Särskilt tydligt har detta blivit i fjälltrakterna. Här finns de sista relativt orörda boreala skogarna i vår del av världen, med nyckelbiotoper av stort värde för bevarande av den biologiska mångfalden, samt för framtida skogsbiologisk forskning. De fjällnära tallskogarna är dessutom en hittills relativt föga exploaterad resurs för skogsnäringen och utgör, varsamt brukad, en viktig bas för människans utkomst i dessa trakter. 

Bristen på grundläggande biologisk kunskap om de fjällnära skogarna – förutsättningen för deras existens och förvaltning – har gjort den här konflikten särskilt inflammerad. Frågan har kommit i nytt ljus under senare år, då effekterna av ett förväntat, varmare klimat kan tyckas ha undanröjt tidigare klimatbetingade föryngringshinder och välgrundade restriktioner för storskaligt, fjällnära skogsbruk. Här ges en bild av tallen (Pinus sylvestris) och dess uppträdande, i nutid och förfluten tid, vid gränsen mot kalfjäll och tundra. 

Vi har valt att främst fokusera på tallarna i själva trädgränsen, eftersom det är här vi ser klimatets inflytande allra klarast. Ett av våra mål är att belysa fjälltallarna så som viktiga, inspirerande och kunskapsberikande delar av ekosystem, väl värda att bevara för framtiden.


Helags & Sylarna – klimatförändringar i storslagna fjäll

Leif Kullman & Lisa Öberg, 2019

ISBN 9789176999448

ISBN: 9789178516391 (e-bok)

Pris: 250 SEK

I fjälltrakterna, där växter och djur ofta lever på gränsen till sin förmåga, märks klimatförändringarnas effekter tydligast. Därför kan även små klimatvariationer ändra förutsättningarna för det biologiska livet och därigenom även vår egen invanda bild av fjällandskapet. Här berättar vi om fjällens historiska och nutida utveckling i Helags-Sylarnaområdet, utifrån de senaste forskningsrönen och med särskild tonvikt på klimatets och växtlighetens föränderlighet.


Fjällbjörkskogen – vår unika och ständigt föränderliga nordiska lövskog

Leif Kullman & Lisa Öberg, 2018

ISBN:  9789177853756

ISBN 9789177858201 (e-bok)

Pris: 350 SEK

Fjällbjörkskogen, mellan barrskog och kalfjäll, är utmärkande för de skandinaviska fjällen. Den beskrivs här ur ett dynamiskt perspektiv, som innefattar utvecklingen efter den senaste istiden fram till i dag. Effekterna av nutidens klimatförbättring och människans historiska nyttjande behandlas ingående, med konkreta exempel i ord och bild. En omfattande litteraturförteckning finns till hjälp för den som ytterligare önskar fördjupa sig i detta spännande ämne.


Flora för fjällvandrare 

Lisa Öberg, Eva Wallstam & Bo Stenson, 2017

ISBN: 9789188335128

Pris: 300 SEK

Våra fjällväxter upphör aldrig att fascinera med sin förmåga att överleva långa vintrar eller dyka upp i de mest ogästvänliga miljöer. Inte sällan är det just ett möte med fjällens blommor och grönska som stannar kvar i minnet från en vandring.

Växtgalleriet i den här boken beskriver 200 både vanliga och mindre vanliga växter som återfinns i den skandinaviska fjällkedjan. Vid sidan av fotografier och fakta finns extra hjälpmedel för att särskilja likartade växter. Eftersom de flesta växter förekommer på båda sidor av riksgränsen anges växternas artnamn också på norska. Boken ger även grundläggande kunskaper om de olika växtmiljöer som finns i fjällen och om hur fjällväxterna har anpassat sig för att uthärda låga temperaturer och hårda vindar. I slutet av boken finns ett färgregister till hjälp för att enkelt kunna identifiera de växter du ser längs stigen.

Författarna Eva Wallstam, Bo Stenson och Lisa Öberg har tillsammans gjort en färgsprakande och inspirerande flora som utgår från fjällvandrarens perspektiv.


Vaeltajan tunturikasvio

Lisa Öberg, Eva Wallstam & Bo Stenson, 2018

ISBN: 9789188335944

Pris: 300 SEK

Tunturikasvimme jaksavat yllät-tää yhä uudelleen kyvyllään selviytyä pitkästä talvesta ja innollaan puhjeta kukkaan mitä ankarimmassa kasvu­ympäristössä. Usein juuri kasvien väriloisto jää kirkkaimpana muistona mieliimme vaelluksistamme.

Tämä kasvio esittelee 200 yleis­tä ja harvinaisempaakin kasvilajia, jotka esiintyvät Pohjolan tuntureilla. Valo­kuvien ja kasvikuvausten lisäksi kirja antaa vinkkejä, kuinka lähilajit erotetaan toisistaan.

Kirjoittajat ovat luoneet innostavan ja värikylläisen oppaan tunturivaeltajan näkökulmasta. Ainutlaatuinen värihakemisto nopeuttaa kukkien värien perusteella tehtävää lajitunnistusta. Kasveista esitetään niiden suomen-, ruotsin- ja norjankieliset sekä tieteelliset nimet.

Kirja antaa perustiedot tuntureiden erilaisista kasvuympäristöistä ja kertoo, kuinka kasvit ovat sopeutuneet tuntureiden mataliin lämpö­tiloihin ja myrskytuuliin. Teoksen ovat toimittaneet Suomen oloihin Mikko Lamminpää ja FT Anne Muola.

Fjällens urgamla granar – en faktabok

Leif Kullman & Lisa Öberg, 2013 

ISBN: 9789187309052

Pris: 150 SEK

Med sina minst 9500 år har granarna Old Tjikko på Fulufjället och Old Rasmus på Sonfjället väckt stort intresse över hela världen. Här berättar vi om de mångtusenåriga granarna – levande länkar till fjällens tidiga historia. Vi visar bland annat hur det är möjligt för granarna att bli så gamla och hur de påverkas av klimatet.

Välkommen att ta del av fjällgranarnas fascinerande liv.Om författarna: Lisa Öberg är fjällekolog och fil.dr i biologi – studierna av de gamla fjällgranarna ingår i hennes doktorsavhandling. Leif Kullman är professor i naturgeografi och har ägnat många år åt trädgränsforskning, däribland de gamla granarna.

Ancient alpine spruces – life and history

Leif Kullman & Lisa Öberg, 2013 

ISBN: 9789187309083

Pris: 150 SEK

With ages of at least 9500 years, the spruces Old Tjikko on Mt. Fulufjället and Old Rasmus on Mt. Sonfjället, have aroused great interest and excitement all over the world. Here we tell about the life and history of these and other ancient alpine spruces – living links to the past. We explain how the spruces could attain such remarkable old ages and how they are affected by shifting climatic conditions.

Welcome to take part of the fascinating life of the ancient alpine spruces.

About the authors: Lisa Öberg is an alpine ecologist with a Ph.D in biology – studies of these old spruces are one of the themes in her Ph.D dissertation. Leif Kullman is professor in physichal geography, with his research much focused on alpine treelines, including the history of spruce in the high mountains.

Old Rasmus & Old Tjikko – sagan om två urgamla fjällgranar 

Lisa Öberg, 2013 (Illustrationer av Magdalena Brunzell)
ISBN: 9789187309076

Pris: 150 SEK

Old Rasmus & Old Tjikko är den nästan sanna sagan om de två urgamla fjällgranarna som har slagit världen med häpnad.
I den här boken, skriven av Lisa Öberg och illustrerad av Magdalena Brunzell, får de berätta sin egen historia.

Det de hade önskat sig allra mest – i nästan 10 000 år – var att alla i hela världen skulle få reda på hur fina deras fjäll var. Granarna Rasmus och Tjikko ville förstås också att fjällen skulle skyddas för evigt så att ingen någonsin skulle kunna förstöra deras och deras vänners fina hem. En dag för inte så länge sedan kom lämmeln Lill-Birger springandes uppför Sonfjället till granen Rasmus med andan i halsen. I ena tassen höll han ett skrynkligt och lite småsvettigt pressmeddelande.
– Vet du, sa Lill-Birger, vet du att du och din bror, granen Tjikko på Fulufjället, är de två äldsta träden i hela världen?
– Är vi? sa granen Rasmus.
Han var väl inte särskilt förvånad egentligen, men han hade inte heller funderat så mycket över detta.
Det var då granarna Rasmus och Tjikko började kallas Old Rasmus och Old Tjikko eftersom de är så gamla! Old Rasmus kände hur hela han liksom fylldes av stolthet.
”Tänka sig, jag och min bror granen Tjikko, Old Tjikko, är de äldsta träden i hela världen. Och det betyder ju att våra fjäll, Sonfjället och Fulufjället, också blir världsberömda!
Och just precis så blev det! Där lever Old Rasmus och Old Tjikko lyckliga än idag – ända till evigheten.

Old Rasmus & Old Tjikko – the fairytale of two ancient alpine spruces 

Lisa Öberg, 2013 (Illustrationer av Magdalena Brunzell)
ISBN: 9789187309083

Pris: 150 SEK

Being at least 9500 years of age, the spruce trees Old Rasmus on Mt. Sonfjället and Old Tjikko on Mt. Fulufjället have aroused great interest over the entire world. Here we tell the almost true story about these thousands of years old spruces and how they became world celebrities. They are accompanied by some of their friends, among others the lemmings
Old Birger and Young Birger, Leif the Reindeer and Boo the Bear. And of course, the scientist dog Rasmus.

Lisa Öberg (author) is a mountain ecologist and has a PhD in biology – research on these ancient spruces is part of her PhD thesis. In addition, she has an academic level pedagogic education. She strives to spread knowledge about the high mountain nature – to make it understandable for each and every one – to increase the respect for the living nature and thereby act for a long-term sustainable development in the mountain region. Together with Leif Kullman, she has written the popular science book “Ancient alpine spruces – life and history” (2013).  Magdalena Brunzell (illustrator) is an artist and graphic designer with an education in visual pedagogy, aiming at strengthening interactions between primary school and the cultural society. Preferentially, she works with projects supporting animal rights in society and is one of the cultural grantwinners by the Härjedalen municipality.

Both Lisa and Magdalena live next door to the high mountains and their living inhabitants and they share the passion for nature and wildlife.


I hjärtat av Härjedalen – Sonfjället

Lisa Öberg (red.), 2009

ISBN: 9789179482237

Pris: 300 SEK

Sonfjällets nationalpark bildades 1909. Tillsammans med bland annat Abisko och Sarek blev Sonfjället en av de första nationalparkerna i Sverige och Europa. Med boken vill vi visa hur fantastiskt Sonfjället och nationalparken är och genom ord och bild hoppas vi förmedla en del av den stora lockelse som fjället i alla tider tycks ha haft på människor i dess närhet.
I boken finns fakta om det unika fjället och nationalparken samt intervjuer med några av de människor som bor och verkar i fjällets närhet. Här finns bland annat att läsa om: – en av världens äldsta granar. Den finns på Sonfjället och med sina minst 9 500 år delar den förstaplatsen som världens äldsta träd med en liknande fjällgran på Fulfjället – att människor vistats i området i minst 9 000 år, alltså nästan lika länge som granen har funnits här – den viltrika nationalparken, som också är ett av landets mest björntäta områden – de speciella landsformerna som den senaste inlandsisen lämnade efter sig, framför allt skvalrännorna, som är särskilt tydliga och väl bevarade här.

Intressanta, inspirerande och lärorika texter av olika författare varvas med detaljrika foton av djur och natur, stämningsfulla porträtt och uppslag med magnifika panoramabilder. Bland andra har den kände naturfotografen Claes Grundström medverkat i boken tillsammans med forskaren och professorn Leif Kullman, naturfilmaren Ingemar Lind samt porträttfotografen Tina Stafrén. Boken om Sonfjället – Härjedalens hjärta – handlar i mångt och mycket om kärlek och respekt. Och om glädjen med ett fjäll.

Boken har kommit till på initiativ av Länsstyrelsen Jämtlands län. Redaktör: Lisa Öberg, naturvårdshandläggare, Länsstyrelsen Jämtlands län/doktorand i biologi Mittuniversitetet.


The heart of Härjedalen – Sonfjället/Im Herzen Härjedalens – Sonfjället

Lisa Öberg (ed.), 2009

ISBN: 9789179482244

Pris: 300 SEK

Sonfjället National Park was founded in 1909 and was on of the first national parks, both in Sweden and in Europe. Sonfjällets National Park represents one of th finest areas of Swedish natural beauty.

Der Nationalpark Sonfjället wurde 1909 als einer der ersten nationalparks Schwedens – und Europas gengründet. Er gehört zum Besten, was die schwedische Natur zu bieten hat.

Upphovsrätt © 2024 lisaoberg.se. Alla rättigheter förbehållna. | Chique Photography av Catch Themes