FJÄLLENS TALLAR – 10 000 års klimathistoria

 • lisaoberg
 • 2018-11-03
 • Leif Kullman & Lisa Öberg 2018. FJÄLLENS TALLAR – 10 000 års klimathistoria. Books on Demand GmbH. ISBN: 978-91-7785 375-6. Pris: 350 SEK

  Tallen – i mångas ögon vårt vackraste och mest vördnadsbjudande trädslag – utgör själva sinnebilden för nordisk natur och är dessutom ryggraden i vår ekonomi. Häri ligger också fröet till en konflikt mellan bevarande och exploatering. Särskilt tydligt har detta blivit i fjälltrakterna. Här finns de sista relativt orörda boreala skogarna i vår del av världen, med nyckelbiotoper av stort värde för bevarande av den biologiska mångfalden, samt för framtida skogsbiologisk forskning. De fjällnära tallskogarna är dessutom en hittills relativt föga exploaterad resurs för skogsnäringen och utgör, varsamt brukad, en viktig bas för människans utkomst i dessa trakter.

  Bristen på grundläggande biologisk kunskap om de fjällnära skogarna – förutsättningen för deras existens och förvaltning – har gjort den här konflikten särskilt inflammerad. Frågan har kommit i nytt ljus under senare år, då effekterna av ett förväntat, varmare klimat kan tyckas ha undanröjt tidigare klimatbetingade föryngringshinder och välgrundade restriktioner för storskaligt, fjällnära skogsbruk. Här ger vi en bild av tallen (Pinus sylvestris) och dess uppträdande, i nutid och förfluten tid, vid gränsen mot kalfjäll och tundra.

  Vi har valt att främst fokusera på tallarna i själva trädgränsen, eftersom det är här vi ser klimatets inflytande allra klarast. Ett av våra mål är att belysa fjälltallarna så som viktiga, inspirerande och kunskapsberikande delar av ekosystem, väl värda att bevara för framtiden. 

  Välkommen att ta del av fjälltallens spännande historia!